...

اشتباه تو تنها به دام انداختن کبوتر نبود !
تو گندم را بی اعتبار کردی …